Algemene voorwaarden van Pre-Art webdesign

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Pre-Art webdesign als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:

e-mail: info@pre-art.com

Aanbiedingen en offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden Pre-Art webdesign alleen wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging, ondertekende offerte online of akkoord van offerte via in e-mail.

Duurovereenkomsten

Voor bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld SEO, website reparatie, website update, mobile applicatie, website onderhoud en inkoop design uren werkt Pre-Art webdesign met duurovereenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat we voor een bepaalde periode een traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject besteed zal worden.

Deze overeenkomsten kunnen steeds tot één maand voor het einde daarvan schriftelijk worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd dan lopen zij met een nieuwe periode van steeds drie (3) maanden door, totdat ze tijdig worden opgezegd.

Regels advertentieverkoop

Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Indien er voor opdrachtgevers cookies geplaatst en/of uitgelezen moeten worden zijn opdrachtgevers zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en wordt Pre-Art webdesign door opdrachtgevers gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.

Opdrachtgevers verbinden zich ertoe zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van Pre-Art webdesign zal dit schriftelijk aangetoond worden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van door opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.

Leveringstermijnen, aanpassingen, meerwerk en uitbesteden

Bij de uitvoering van opdrachten wordt veelal gewerkt in fases. Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van opdrachtgever, dan wel wanneer opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door Pre-Art webdesign verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk.

Pre-Art webdesign doet zijn uiterste best de afgesproken leveringstermijnen na te komen, behalve bij het uitblijven van instructies, medewerking of voor de nakoming benodigde materialen, langer overleg met opdrachtgever dan voorzien, ziekte of overmacht. Indien een afgesproken termijn overschreden dreigt te worden wordt dit aan opdrachtgever gemeld.

Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de opdrachtgever gewijzigd dient te worden dient opdrachtgever hiervoor te betalen, zal vervolgens de lopende opdracht afgesloten worden en een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen.

Indien sprake is van meerwerk wordt contact opgenomen met opdrachtgever. Er worden dan afspraken gemaakt over de hoeveelheid meerwerk, de kosten en de betalingsvoorwaarden hiervan.

Pre-Art webdesign behoudt zich het recht voor werk uit te besteden aan derden. Pre-Art webdesign fungeert dan als hoofdaannemer.

Wanneer er in het door Pre-Art webdesign geleverde product ondergeschikte afwijkingen zitten vergeleken met wat is afgesproken, heeft opdrachtgever in beginsel geen recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Na uitvoering van de opdracht is Pre-Art webdesign niet verplicht de daarbij gebruikte gegevens of materialen te bewaren.

Goedkeuring ontwerp

Bij ontwerpopdrachten komen wij in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal voorstellen overeen. Uit deze voorstellen dient door opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor opdrachtgever zal moeten betalen.

Wij vragen opdrachtgever per afzonderlijk ontwerp (of bij websites en/of apps, per paginatemplate) een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. Een goedkeuring bevat de volgende elementen:

 • een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn;
 • een bevestiging dat alle aanpassingen die na deze goedkeuring nog door ons verricht moeten worden als meerwerk worden aangemerkt;
 • een bevestiging dat alle goedgekeurde elementen terug zullen komen in de uiteindelijke website (o.a.: tekstblokken, ruimte voor filmpjes, Social Media deelknoppen, Twitter-feeds, menu’s, logo’s, vaste afbeeldingen, contactformulieren of social media buttons).

Garantie

Pre-Art webdesign biedt drie (3) maanden na de levering van de producten en/of diensten garantie. Onder garantie wordt begrepen dat eventuele kenbare en/of niet-kenbare gebreken kosteloos door Pre-Art webdesign hersteld worden. Na deze termijn kan er een Service Level Agreement (SLA) of urenkaart overeengekomen worden. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken dan doen wij er op verzoek van opdrachtgever alles aan deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever kan de garantie niet inroepen indien:

 • de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
 • er door opdrachtgever of derden op enige wijze wijzigingen in onze producten en/of diensten zijn aangebracht;
 • opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Pre-Art webdesign gesloten overeenkomst;
 • er gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
 • sprake is van producten en/of diensten waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden die betrekking hebben op uiterlijke vormgeving;
 • Pre-Art webdesign door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.
 • punten welke vallen onder meerwerk zoals nieuwe functionaliteiten.

Derde partijen

Het komt voor dat Pre-Art webdesign bij het verlenen van diensten afhankelijk is van de diensten van derden, de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn.

Het kan voorkomen dat deze diensten of functionaliteiten niet optimaal met de eigen diensten van Pre-Art webdesign samengaan. Wij zullen er dan alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Pre-Art webdesign is hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden. Wij bieden hiervoor geen garanties.

Klachten en support

Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan Pre-Art webdesign gemeld te worden. Wij zullen ons vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht verandert niets aan (de geldigheid van) de betalingsverplichtingen die opdrachtgever met ons is aangegaan.

Eigendomsvoorbehoud

Alle zaken die Pre-Art webdesign voor opdrachtgever maakt en/of levert blijven haar eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever voor onze producten en/of diensten aan Pre-Art webdesign verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Het is opdrachtgever niet toegestaan pandrechten te verlenen op onder dit eigendomsvoorbehoud vallende zaken of deze op een andere manier te bezwaren. Wanneer derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of daar bepaalde rechten op willen vestigen of doen gelden, moet opdrachtgever Pre-Art webdesign hier binnen zeven (7) dagen schriftelijk van op de hoogte stellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Pre-Art webdesign is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) die rusten of ontstaan op of rond alle geleverde producten en diensten. Wanneer de IE-rechten bij derden liggen die ons toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen.

Om desondanks het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent Pre-Art webdesign opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op of rond die producten en/of diensten.

Dit gebeurt altijd onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever zich aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houden. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan Pre-Art webdesign IE-rechten overdragen.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pre-Art webdesign is het niet toegestaan het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. Pre-Art webdesign heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen.

Indien het voorgaande zonder toestemming van Pre-Art webdesign plaatsvindt, heeft Pre-Art webdesign recht op een vergoeding hiervoor die tenminste drie (3) maal het normale tarief bedraagt en die in een redelijke verhouding tot het betreffende gebruik staat. Dit doet niet af aan eventuele andere rechten, zoals het recht op betaling van een vergoeding voor de volledige geleden schade als gevolg van dit gebruik.

Indien op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij Pre-Art webdesign of door haar ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Pre-Art webdesign heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden.

Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming tot deponering of registratie van IE-rechten rond de producten en/of diensten van Pre-Art webdesign over te gaan.

Vertrouwelijke informatie

Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Pre-Art webdesign sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met Pre-Art webdesign gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten van opdrachtgever.

Bij een vaste prijs start Pre-Art webdesign de werkzaamheden in beginsel pas na ontvangst van de betaling van een voorschotnota van 40% van de afgesproken vaste prijs. Gedurende de werkzaamheden wordt er – afhankelijk van de voortgang of de fase waarin de opdracht zich bevindt – door Pre-Art webdesign opnieuw een nota opgesteld. Het laatste deel van een vaste prijs dient altijd voorafgaand aan de oplevering betaald te worden. Ieder project wordt afgesloten met een gespecificeerde eindafrekening.

Indien sprake is van een duurovereenkomst worden de maandelijkse kosten steeds aan het begin van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht.

Indien Pre-Art webdesign voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door opdrachtgevers betaald moeten worden. Deze betalingsverplichting geldt ook voor het maken van drukwerk.

De door Pre-Art webdesign gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.

De (uur)tarieven van Pre-Art webdesign kunnen ieder jaar in januari opnieuw door haar worden vastgesteld. Dit kan alleen anders zijn indien dat schriftelijk tussen partijen is afgesproken.

Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van door Pre-Art webdesign gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Wanneer er in termijnen betaald wordt heeft Pre-Art webdesign bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kan Pre-Art webdesign een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee opdrachtgever de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat partijen daarover in overleg zijn getreden en afspraken hebben gemaakt over het vervolg.

Verplichtingen opdrachtgever

Wanneer Pre-Art webdesign een opdracht uitvoert dient opdrachtgever Pre-Art webdesign:

 • tijdig alle daarvoor benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
 • volledige medewerking te verlenen;
 • alle expliciet aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
 • toegang te bieden tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Google Adwords, Google Analytics accounts, etc.;
 • volledig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele voor de uitvoering van de opdracht relevante regelgeving.

Mogelijkheden tot opzegging

Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft Pre-Art webdesign na drie (3) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met Pre-Art webdesign ontlenen.

Wanneer opdrachtgever Pre-Art webdesign de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichting houdt, heeft Pre-Art webdesign nadat opdrachtgever daar schriftelijk op is gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als Pre-Art webdesign in verband hiermee kosten moet maken heeft Pre-Art webdesign het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.

Verstrekte gegevens

Pre-Art webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan Pre-Art webdesign aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van Pre-Art webdesign niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Pre-Art webdesign gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Pre-Art webdesign voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.

Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt.

Gebruik van muziek, beeld en video´s

Indien er via de door ons ontwikkelde producten, zoals o.a. websites of applicaties, muziek, beeldmateriaal en/of video’s worden afgespeeld en/of vertoond, worden hier veelal kosten voor in rekening gebracht door collectieve beheersorganisaties, zoals Buma/Stemra en/of SENA. Deze extra kosten vallen buiten onze tarieven en prijzen en komen te allen tijde afzonderlijk voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgevers vrijwaren Pre-Art webdesign hiervoor.

Exclusiviteit

Aan Pre-Art webdesign verstrekte opdrachten zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig ook aan andere partijen verstrekt.

Relatiebeding

Daarnaast zal opdrachtgever gedurende de uitvoering van een opdracht en tot één (1) jaar daarna geen contractuele relaties aangaan met werknemers van Pre-Art webdesign en zullen zij hen dus ook niet direct of indirect in dienst nemen. Hier kan alleen door voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Pre-Art webdesign vanaf geweken worden.

Op overtreding van het voornoemde punt door opdrachtgever staat een direct opeisbare boete van € 20.000,- per overtreding en een boete van € 2.500,- per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt. Het verschuldigd raken van boetes heeft geen invloed op het recht van Pre-Art webdesign een volledige schadevergoeding te vorderen. Hieronder vallen ook de handhavingskosten, los van de vraag of er rechtsmaatregelen worden ingesteld.

Privacyregels

Opdrachtgever komt met Pre-Art webdesign overeen zich te houden aan de toepasselijke privacyregels zoals opgenomen in de daarvoor opgestelde specifieke Nederlandse en Europese wetten zoals de Wbp en vanaf mei 2018 de AVG. Pre-Art webdesign is niet verantwoordelijk voor het eventueel schenden van bepalingen uit deze regelgeving indien zij op verzoek van opdrachtgevers nieuwsbrieven, mailings en dergelijke vervaardigen en verzenden. Opdrachtgevers vrijwaren Pre-Art webdesign hiervoor.

Dit brengt onder andere mee dat opdrachtgever derden voldoende informeert, inzage geeft, de gegevens zo nodig corrigeert of verwijdert en technisch en organisatorisch beveiligd bewaart en dat niet langer doet dan nodig voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Dat doel dient ook altijd voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming aan derden bekend te zijn gemaakt en mag tussentijds niet zonder hernieuwde toestemming worden gewijzigd.

Pre-Art webdesign is te allen tijde bereid om op welke wijze dan ook en waar mogelijk medewerking te verlenen teneinde aan voornoemde eisen te beantwoorden en met opdrachtgever afzonderlijke verwerkersovereenkomsten aan te gaan om een en ander nog beter in overeenstemming met wet en regelgeving te brengen.

Door ons bij de verwerking van persoonsgegevens te betrekken erkennen opdrachtgevers zich ervan op de hoogte te hebben gesteld dat onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand der techniek in orde zijn en verklaren zij Pre-Art webdesign niet aansprakelijk te zullen stellen als er zich toch een beveiligingsincident mocht voordoen.

In het geval dat Pre-Art webdesign van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd zou krijgen als gevolg van het in opdracht van een opdrachtgever verwerken van persoonsgegevens, zullen wij door opdrachtgever worden gevrijwaard. Daarnaast behoudt Pre-Art webdesign zich het recht voor bij werkzaamheden op dit punt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid Pre-Art webdesign

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Pre-Art webdesign uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

In die gevallen zal het bedrag dat Pre-Art webdesign aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat Pre-Art webdesign van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat Pre-Art webdesign op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat Pre-Art webdesign tekort is gekomen in de nakoming.

Als Pre-Art webdesign, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor zij verantwoordelijk is zich tegenover opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is Pre-Art webdesign alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door Pre-Art webdesign. In dat geval zal er door Pre-Art webdesign per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-.

Pre-Art webdesign kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien Pre-Art webdesign in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Pre-Art webdesign hier niet op aan te spreken.

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Pre-Art webdesign wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die Pre-Art webdesign mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Pre-Art webdesign aan opdrachtgever verstrekte afboekingen.

Pre-Art webdesign is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

Pre-Art webdesign kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Pre-Art webdesign nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Pre-Art webdesign beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overmacht

Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Pre-Art webdesign niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend.

Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Pre-Art webdesign opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is.

Wanneer Pre-Art webdesign bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met Pre-Art webdesign.

Tussentijdse beëindiging van opdracht

Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder ingebrekestellingen of uitspraken van een rechter de overeenkomst in sommige gevallen schriftelijk opzeggen. Dit is het geval bij:

 • surséance van betaling;
 • faillissement(s-aanvraag);
 • liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit geldt niet bij fusies, overnames en dergelijke. Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder uitspraken van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer de ander – altijd na een ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op een schadevergoeding kan Pre-Art webdesign zonder uitspraak van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven of de overeenkomst onder valse voorwendselen gesloten heeft.

Een ontbinding, door partijen zelf of door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. Zowel wanneer wij het werk opschorten, als ook wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, is opdrachtgever verplicht de door ons in redelijkheid verrichtte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden aangegane verplichtingen vallen. Als er sprake is van een aanbetaling, dan wordt die met de kosten voor deze verrichtingen verrekend.

Dit alles doet niet af aan de aan Pre-Art webdesign op basis van de wet of deze overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding op grond van een winstderving of van de schade die uit de ontbinding voortvloeit. Iedere vordering die Pre-Art webdesign op basis hiervan op opdrachtgever heeft of zal krijgen zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kwantumkortingen te vervallen. Die kortingen zijn Die kortingen zijn immers gebaseerd op het feit dat Pre-Art webdesign meerdere opdrachten is verstrekt. Pre-Art webdesign heeft het recht in een dergelijk geval de verstrekte korting alsnog afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen Pre-Art webdesign en opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden. Onder de diensten van Pre-Art webdesign vallen onder andere alle design (o.a. logo’s en huisstijlen), reclame, marketing (waaronder SEO en online adverteren), copywriting, drukwerk, web development, hosting en consultancy diensten.

Indien opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk.

Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zoveel mogelijk wordt meegenomen.

Pre-Art webdesign heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking.

Indien opdrachtgevers de op die wijze bekend gemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van Pre-Art webdesign.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle dienstverlening van Pre-Art webdesign en de afspraken die zij dienaangaande maakt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Nederlands recht van toepassing.

General Terms and Conditions of Pre-Art webdesign

These General Terms and Conditions will apply to all quotes and the formation, content and performance of all agreements to be concluded between Pre-Art webdesign as the contractor and clients. Deviations from these Terms and Conditions will only be valid if they have been agreed on in writing.

If there are questions about these Terms and Conditions, we can be contacted in the following ways:

E-mail: info @ pre-art.com

Offers and quotes

All of our quotes will be without obligation, will apply for at most four weeks and will only be binding on Pre-Art webdesign if they have been recorded in writing and agreed on with the client in a signed assignment confirmation, signed quote online or agreeing to quote through email.

Continuing performance contracts

For certain services such as SEO, website repair, website update, mobile application, website maintenance and the purchase of design time, Pre-Art webdesign will work with continuing performance contracts in which agreements are made with the client that we will carry out a project for a specified period. The details of this project will be fleshed out in consultation for a number of hours specified in the quote, which will be spent on the project during a certain period.

Such a contract may be terminated in writing in each case up to one month before the contract ends. If notice of termination is not timely given, the contract will continue in each instance for a new period of three (3) months until the contract is timely terminated.

Advertising sales rules

When advertisements are sold, an option will be to use cookies. If cookies must be placed and/or read out for clients, the clients themselves will be fully responsible for complying with any relevant laws and the clients will indemnify Pre-Art webdesign in the event of any assertions of liability or penalties.

Clients will undertake to fully comply with the applicable laws about cookies and data analysis included, for example, in the Dutch Telecommunications Act, the Dutch Personal Data Protection Act and/or the European General Data Protection Regulation. At Pre-Art webdesign’s request, this will be demonstrated in writing.

We will not be responsible or liable for the content of advertisements or campaigns devised by the client.

Delivery periods, modifications, contract extras and outsourcing

Assignments will usually be performed in phases. A phase will be considered completed if the client has approved it or if the client has failed to reject the phase within the period furnished by Pre-Art webdesign. From that time, it will no longer be possible to implement changes in a previous phase. This may only occur after consultation and approval for any contract extras.

Pre-Art webdesign will do its very best to meet the agreed delivery periods, except if instructions, cooperation or materials necessary for performance are not forthcoming or consultation with the client takes longer than anticipated, or in the event of illness or situations of force majeure. If an agreed period threatens to be exceeded, the client will be notified.

If an assignment (or major portion thereof) needs to be modified at the client’s request, the client must pay for this, the current assignment will then be terminated and a new quote will be drawn up. A new price for the additional work will be agreed on as well.

If contract extras are involved, the client will be contacted. Agreements will then be made on the amount of contract extras, the costs and the payment terms.

Pre-Art webdesign will reserve the right to outsource work to third parties. Pre-Art webdesign will act as the principal contractor in that case.

If the product delivered by Pre-Art webdesign contains deviations that are minor compared with what was agreed on, the client will not be entitled in principle to reject the product or to obtain a discount, compensation or rescission of the agreement. After performing the assignment, Pre-Art webdesign need not save the data or materials used.

Approval of design

With regard to design assignments, we will agree on a maximum number of proposals in the assignment confirmation or quote. The client must select from these proposals. Designing more proposals will result in contract extras, which the client will have to pay for.

For each separate design (or for websites and/or apps, for each separate page template), we will ask the client to give final approval for the design concerned. Approval will include the following elements:

 • confirmation that the final design and all of the individual elements have been looked at and approved in this manner;
 • confirmation that any modifications which must still be performed by us after such approval will be considered contract extras;
 • confirmation that any approved elements will appear again in the final website (including text blocks, areas for videos, social media ‘share buttons’, Twitter feeds, menus, logos, standard images, contact forms or social media buttons).

Warranty

Pre-Art webdesign will warrant the products and/or services for three (3) months after delivery. ‘Warranty’ will mean that any apparent and/or non apparent defects will be fixed by Pre-Art webdesign at no cost. A Service Level Agreement (‘SLA’) or time card may be agreed on after this period. If there are defects, we will, at the client’s request, do everything that we can to fix these within a reasonable period. The client may not invoke the warranty if:

 • the defects observed have resulted from incorrect use by the client or third parties;
 • changes have been made in any way to our products and/or services by the client or third parties;
 • the client has not fulfilled its obligations under the agreement concluded with Pre-Art webdesign (or has not timely or fully done so);
 • data has been lost due to incorrect use by the client or third parties;
 • products and/or services are involved for which a warranty cannot be given, such as work relating to external design;
 • Pre-Art webdesign has been indemnified by the client against any third-party claims in the case of defects;
 • the defective items fall under the category ‘contract extras’, such as new functionalities.

Third parties

In providing services, Pre-Art webdesign must sometimes depend on third-party services, the functionalities of these services and the degree to which these are compatible.

Such services or functionalities may not work optimally with Pre-Art webdesign’s own services. We will do everything possible to avoid this, but will not give any guarantee in this respect. Pre-Art webdesign will not be responsible for this, such that we will not be obliged to find a solution for this non-optimal operation at no cost. We will not offer any warranties in this regard.

Complaints and support

If the client has a complaint, the client must report this to Pre-Art webdesign as soon as possible. We will then do our best to resolve the complaint. Submission of a complaint will not in any way change the payment obligations, which the client has assumed towards us (or the applicability of these obligations).

Retention of title

Any items that Pre-Art webdesign creates and/or delivers for the client will remain its property until all amounts that the client owes Pre-Art webdesign for our products and/or services have been paid in full.

The client may not grant any pledges on items falling under this retention of title or otherwise encumber these items. If third parties attach items falling under the retention of title or want to create or assert certain rights to these items, the client must provide written notice to Pre-Art webdesign within seven (7) days.

Intellectual property rights

Pre-Art webdesign will own any intellectual property rights (‘IP rights’) attached to or arising with regard to any products or services delivered. If the IP rights are held by third parties, which have given us permission to use them, these IP rights will always be held by the third parties in question.

To nevertheless enable reasonable use of the products and services, Pre-Art webdesign will grant the client a non exclusive, non transferable right to use IP rights to or concerning these products and/or services.

This will always occur subject to the condition subsequent that the client complies with the obligations under this agreement. Pre-Art webdesign may only transfer IP rights in specific exceptional cases and after payment of extra compensation.

Unless prior written permission is received from Pre-Art webdesign, the results of assignments may not be modified or used more broadly or in a different manner than agreed, nor may third parties be enabled to do this. Pre-Art webdesign may ask for additional compensation in such cases.

If the foregoing occurs without Pre-Art webdesign’s permission, Pre-Art webdesign will be entitled to compensation which amounts to at least three (3) times the normal rate and which is reasonably proportional to the particular use. This will not affect any other rights, such as the right to payment of compensation for the entire damage suffered as a result of this use.

If our products and our services come with designations indicating that the relevant IP rights are held by Pre-Art webdesign or third parties engaged by it, these designations may not be removed and/or impaired. Pre-Art webdesign will have the broadest right imaginable to state or remove its name (or have its name stated or removed) for or concerning publicity pertaining to an assignment and may indicate the result of the assignment on its own website or through other channels.

The client may not file or register IP rights concerning Pre-Art webdesign’s products and/or services without prior written permission.

Confidential Information

The parties will agree to take as many preventive measures as possible to ensure that confidential information is kept secret.

Rates and payment terms

Pre-Art webdesign will only conclude agreements if a fixed hourly or other rate has been agreed on beforehand or if a fixed price applies. Agreements made with Pre-Art webdesign will not automatically apply to future follow-up or other assignments from the client.

With a fixed price, Pre-Art webdesign will not in principle begin the work until payment of an advance invoice in the amount of 40% of the agreed fixed price has been received. Depending on the progress or the phase of the assignment, Pre-Art webdesign will draw up an invoice again during the work. The final portion of a fixed price must always be paid before completion of the project. Each project will be concluded with an itemized final account.

If there is a continuing performance contract, the monthly costs will always be charged to clients at the start of each calendar month.

If Pre-Art webdesign procures certain items and/or services to perform the assignment from third parties, all of the associated costs must be paid in full by clients beforehand. This payment obligation will also apply to creating printed matter.

The rates used by Pre-Art webdesign will always be exclusive of VAT.

Pre-Art webdesign’s hourly and other rates may be set again by it in January of each year. This may only be different if agreed on in writing by the parties.

Payment must be made in full no later than fourteen (14) days after the invoice date. Amounts invoiced by Pre-Art webdesign may not be set off. If the 14-day period is exceeded, the client will automatically be in default without a notice of default. From that time, statutory interest on the amount outstanding must be paid. Any costs ensuing from late payment or non-payment by the client will be paid by the client. Such collection costs will always be at least 10% of the total invoice amount, with a minimum of €150, exclusive of VAT.

If payment is made in instalments, Pre-Art webdesign may, in the event of late payment, temporarily or otherwise suspend the delivery of services or products. In such instances, Pre-Art webdesign may apply a ‘freeze’, with the client being denied access to or disposal of certain services and/or products. The freeze will not be lifted until the parties have consulted with each other and agreements have been made about the follow-up.

Client’s obligations

If Pre-Art webdesign performs an assignment, the client must:

 • timely provide Pre-Art webdesign with any necessary data or information;
 • fully cooperate with Pre-Art webdesign;
 • follow any explicit instructions given to it by Pre-Art webdesign;
 • offer Pre-Art webdesign access to relevant third-party accounts, such as CRM systems, Google Adwords, Google Analytics accounts and the like;
 • keep Pre-Art webdesign fully apprised in writing of any regulations relevant to performing the assignment.

Termination options

If contact cannot be obtained with the client while the assignment is being performed, Pre-Art webdesign will be entitled to terminate the agreement after having made three (3) attempts within at least two weeks to make contact in writing. The time spent on the assignment concerned up to that point, will then be charged in accordance with the normal hourly rates. The client may no longer derive any rights from the agreement with Pre-Art webdesign after termination.

If the client does not furnish Pre-Art webdesign the necessary data and information, or furnishes this late or not in accordance with the agreements, or if the client otherwise does not fulfil its obligation, Pre-Art webdesign may, after having given the client written notice of this with a remedy period of fourteen (14) days, suspend performance (or further performance) of the assignment. If Pre-Art webdesign must incur costs in this connection, Pre-Art webdesign may charge these costs at the normal hourly rates.

Data furnished

Pre-Art webdesign will not be responsible for the content, accuracy, currentness, layout or number of copies of materials delivered by the client to Pre-Art webdesign. In addition, Pre-Art webdesign cannot be expected to be fully aware of all the laws that are applicable within the client’s specific industry. Pre-Art webdesign will assume that the materials delivered by the client are in accordance with the laws and regulations. The client will indemnify Pre-Art webdesign against any claims by third parties or the authorities in this respect.

If newsletters, mailings or the like are sent, the client will warrant the accuracy or validity of the e-mail or other addresses which have been provided by it to which these items are sent.

Use of music, images and videos

If products developed by us, such as websites or applications, music, visual materials and/or videos, are played and/or displayed, costs will usually be charged by collective management organizations, such as Buma/Stemra and/or SENA. These additional costs will not be included in our rates and prices and will always be paid separately by the client. Clients will indemnify Pre-Art webdesign against these.

Exclusivity

Assignments provided to Pre-Art webdesign will always be exclusive and will not be provided simultaneously to other parties, too.

Non-solicitation clause

Further, the client will not enter into any contractual relationships with Pre-Art webdesign’s employees while the assignment is being performed or for one year after this, and will therefore also not directly or indirectly employ them. This may only be deviated from with Pre-Art webdesign’s prior written approval.

If the client violates the aforementioned provision, it will owe an immediately due and payable penalty of €20,000 for each violation and a penalty of €2,500 for each day that such a violation continues. The fact that penalties become owed will not affect Pre-Art webdesign’s right to seek full compensation. This will also include enforcement costs, irrespective of whether legal measures are instituted.

Privacy rules

The client will agree with Pre-Art webdesign that it will comply with the applicable privacy rules as included in the Dutch and European laws specifically formulated for this, such as the Personal Data Protection Act and, from May 2018, the General Data Protection Regulation. Pre-Art webdesign will not be responsible for any violations of the provisions under these regulations if it produces and sends newsletters, mailings or the like at the client’s request. Clients will indemnify Pre-Art webdesign against these.

This will mean, for example, that the client will sufficiently inform third parties, will allow them to inspect data and, if necessary, correct or delete data, and will keep data technically and organizationally protected, doing so for no longer than necessary for the purpose for which the data was obtained. This purpose must always be disclosed to third parties prior to obtaining permission and may not be changed in the interim without renewed permission.

Pre-Art webdesign will be prepared at all times to cooperate in whatever manner and where possible in order to conform to the aforementioned requirements and will enter into separate data processing agreements with the client to make this even more consistent with the laws and regulations.

By involving us in the processing of personal data, clients will thereby acknowledge that they have ascertained that our technical and organizational security measures are in order based on the state of the art, and they will thereby state that they will not hold Pre-Art webdesign liable if a security incident nonetheless occurs.

If the Dutch Data Protection Authority imposes a penalty on Pre-Art webdesign as a result of processing of personal data at a client’s instruction, we will be indemnified by the client. Pre-Art webdesign will also reserve the right to charge the client costs for work in this connection.

Liability by Pre-Art webdesign

If there is a culpable breach of performance (Section 6:74, Dutch Civil Code), Pre-Art webdesign will only be obliged to compensate damage insofar as this ensues from the law.

In those instances, the amount that Pre-Art webdesign which must pay in compensation will never exceed the amount that Pre-Art webdesign has received from the client to perform the agreement. This will not include VAT. If there is a continuing performance contract, the amount that Pre-Art webdesign must pay in compensation on account of a breach of performance will never exceed the amount agreed on for our goods/services in the period three (3) months before Pre-Art webdesign committed the breach.

If Pre-Art webdesign, one or more of its employees, or a subordinate for which it is responsible has committed a general wrongful act (Section 6:162, Dutch Civil Code) towards the client, Pre-Art webdesign will only be liable for the damage caused if this results from wilful misconduct or gross negligence by Pre-Art webdesign. In this situation, Pre-Art webdesign will not provide compensation for each event (or series of related events) in excess of the amount that it has received to perform the agreement. VAT will not fall under this. This amount will never exceed €5,000.

Pre-Art webdesign cannot be held liable for matters that are outside its control. This will also include disappointing results from advertising campaigns. If Pre-Art webdesign has made forecasts in this connection, these will always have been non binding estimates and Pre-Art webdesign will not be liable for this.

Liability must be asserted against third parties for damage resulting from their acts or omissions. If Pre-Art webdesign is engaged to fix such damage, additional work for this will be charged separately.

Any amounts that Pre-Art webdesign may have to pay the client in the form of damages will be subtracted from any debits furnished by Pre-Art webdesign to the client previously.

Supplementary to the aforementioned items, Pre-Art webdesign will never be liable for consequential damage, damage due to delays, damage as a result of lost profits, lost savings or business interruptions, the loss of data, damage as a result of not meeting a delivery period because of changed circumstances, damage as a result of insufficient cooperation or compliance with our instructions, or the provision of incorrect data or information.

In all instances, Pre-Art webdesign cannot be liable for damage until it has been given written notice of the damage as soon as reasonably possible after the damage arises. Pre-Art webdesign’s liability will also not extend further than the amount that the insurer pays as benefits to it. Pre-Art webdesign’s liability will be limited for everything in excess of this.

Any liability will be extinguished after two years have passed since the assignment ended through completion, termination or rescission.

Force majeure

‘Force majeure’ will refer to any external causes which were not reasonably foreseeable and which result in Pre-Art webdesign’s not being able (or no longer being able) to fulfil its agreements in whole or in part.

This will include strikes, sickness by both Pre-Art webdesign’s own personnel and third parties which have been utilized, personnel shortages, fire, operational and technical breakdowns within the office or at the external parties engaged by the client, not having sufficient data or having incorrect data, and insufficient cooperation being provided.

Pre-Art webdesign’s delivery and other obligations will be suspended during the period of force majeure. If the period during which performance because of force majeure lasts longer than four (4) weeks, the parties may rescind the agreement without court intervention and without one of the parties thereby owing compensation to the other party.

If Pre-Art webdesign has already performed work when the force majeure situation arises and/or rescission occurs, it may separately invoice this, with the client also being obliged to pay the invoice concerned. This invoice will then be deemed to ensue from a separate agreement with Pre-Art webdesign.

Early termination of assignments

Independently of the right to compensation, either party may, without notices of default or decisions by courts being necessary, terminate the agreement in writing in some situations, in the event of:

 • a suspension of payments;
 • liquidation or a request for liquidation;
 • winding up or cessation of the business.

This will not apply to mergers, acquisitions or the like.

Independently of the right to compensation, either party may, without a decision by the court being necessary, terminate the agreement immediately in writing or suspend performance (or further performance) of the work if the other party has – always after having received a notice of default with a period of fourteen (14) days to remedy the situation – culpably breached its material obligations under the agreement.

Independently of the right to compensation, Pre-Art webdesign may, without a decision by the court being necessary, terminate the agreement immediately in writing or suspend performance (or further performance) of the work if the client has transmitted false and/or incorrect personal data or concluded the agreement under false pretences.

Rescission, whether by the parties themselves or by the court, will never apply retroactively. Both if we suspend the work and if the agreement is rescinded, the client must compensate the preparatory and other work reasonably performed by us, which will also include obligations entered into with third parties. If a down payment has been made, this will be set off against the costs of such performance.

None of this will affect the rights accruing to Pre-Art webdesign under the law or this agreement, including the right to compensation based on lost profits or damage ensuing from the rescission. Any claim that Pre-Art webdesign has or will obtain against the client on this account will be immediately due and payable.

If the assignment is rescinded or terminated, any quantity discounts given will no longer apply. Specifically, these discounts will have been based on the fact that Pre-Art webdesign would be given multiple assignments. In such cases, Pre-Art webdesign may separately charge the client for the discount given.

Applicability

These General Terms and Conditions will apply to any offers made by us, quotes, assignments, agreements and work which occurs or is exchanged between Pre-Art webdesign and the client. Pre-Art webdesign’s ‘services’ will include all designs (such as logos and house styles), advertising, marketing (for example, SEO and online advertising), copywriting, printed matter, web development, hosting and consultancy services.

We will, as a rule, reject any purchasing or other terms and conditions which clients have. Deviations from these Terms and Conditions will only be possible in writing.

If, for whatever reason, a portion of these Terms and Conditions turns out to be invalid or is voided, all the other portions will remain in full force. The parties will consult with each other in that case to draw up an alternative provision. The point of departure will be that the purpose and effect of the portion no longer valid will be taken into account as much as possible.

Pre-Art webdesign may modify or supplement these General Terms and Conditions, or delete portions from them, at any desired time, without announcing this beforehand. Changes will be indicated in writing or by e-mail and will take effect one month after such notice is given.

If clients do not wish to accept the General Terms and Conditions announced in this manner, they may terminate the agreement, but only up to the date on which the new Terms and Conditions take effect. Notice of termination must be given by registered letter at Pre-Art webdesign’s business address.

Disputes and applicable law

Dutch law will apply to all of Pre-Art webdesign’s services and the agreements that it makes in this regard. Disputes must be presented to the competent court in Amsterdam. Dutch law will apply. Disputes must be presented to the competent court in Amsterdam.